Musiikkileikkikoulu

 

Musiikkileikkikoulun tehtävänä on antaa monipuolista ja tavoitteellista varhaisiän musiikkikasvatusta. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Musiikkileikkikoulun lähtökohtana on kuuloaistin herkistäminen ja kuuntelutaidon kehit

 

täminen. Tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen rakentaminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustuminen. Musiikista saatu ilo ja myönteiset kokemukset antavat pohjan musiikin tiedollisten ja taidollisten asioiden omaksumiselle. Musiikillista ajattelua kehitetään tutustumalla rytmin, sointivärin, dynamiikan, melodian, harmonian ja muodon alkeisiin monipuolisten ja elämyksellisten työtapojen avulla. Työtapoja ovat liike, tanssi, loru, runo, tarina, musiikkiliikunta, laulu, soitto, kuunteleminen, kuva ja draama.

Masumuskari
Masumuskari on uusi Kuopion konservatorion musiikkileikkikoulutoiminnan muoto, missä odottavat äidit tulevat mukaan muskariin raskauden loppuvaiheessa. Vauvojen synnyttyä toiminta jatkuu äitien ja vauvojen yhteisellä muskarilla. Muskariryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana 31–33 kertaa (45 min. / kerta). Masumuskarin kautta halutaan tuoda musiikki, leikki ja lorut osaksi vauvaperheen arkea. Ryhmästä voi musiikin ilon lisäksi löytää uusia ystäviä ja vertaistukea vauva-arkeen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja eikä soitto- tai laulutaitoa. Vauva nauttii oman vanhempansa äänestä juuri sellaisena kuin se on. Myös isät ovat tervetulleita ryhmään ja lukuvuoden aikana pyritään järjestämään muutamia perhekertoja viikonloppuisin. Masumuskaria on aikaisemmin järjestetty konservatorion hallinnoiman Takuulla!-hankkeen toimintana yhteistyössä muun muassa Pyörön neuvolan kanssa.

Vauva- taapero- ja nappularyhmät 3kk–2 vuotta

Lapset jakautuvat syntymävuoden mukaan 6–10 oppilaan ryhmiin. Toiminta tapahtuu yhdessä oman aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min. kerrallaan. Alle 3-vuotiaiden opetuksen tavoitteena on myönteisen ja miellyttävän ilmapiirin luominen, ja työskentelyssä musiikkiin yhdistetään myös muita taidemuotoja. Pienimmillä muskarilaisilla toiminta tapahtuu aluksi oman aikuisen kanssa, iän karttuessa lasta rohkaistaan yhä itsenäisempään toimintaan.

Musiikkileikkikouluryhmä 3–6-vuotiaat
Lapset jakautuvat syntymävuoden mukaan 6–10 oppilaan ryhmiin. esim. muksut 3 v., kantele 5 v. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45–60 min. kerrallaan. Opetuksen tavoitteena on herättää rakkaus, kiinnostus ja uteliaisuus musiikkiin. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden mukaan.

Toiminnalla pyritään lapsen omaa persoonallisuutta kunnioittaen luomaan ilmapiiri, jossa jokainen rohkenee osallistua yhteisiin leikkeihin omalla tavallaan. Tuetaan lapsen itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn kehitystä. Harjoitellaan odottamaan omaa vuoroa, kuuntelemaan toisia ja annettuja ohjeita sekä tekemään asioita yhdessä. Oma kokemus ja leikinomainen toiminnallisuus ovat asioiden omaksumisen lähtökohtana. Musiikkileikkikouluryhmät voivat olla painottuneita eri tavoin (mm. kantele, musiikkiliikunta).

Kantelemuskari 5-vuotiaasta alkaen

Musiikkileikkikouluryhmät voivat olla painottuneita eri tavoin. Vuonna 2010 syntyneet ja sitä vanhemmat voivat valita joko tavallisen ryhmän (45 min/vko) tai kanteleryhmän (opetusta 45-60 min/vko).

Kantelemuskarissa opitaan 5-kielisen kanteleen soiton alkeita.  Tunnilla käytetään kanteletta muun normaalin muskaritoiminnan ohella rikastuttamaan musiikin kokemista ja oppimista. Lapset soittavat omilla kanteleilla. Jos perheessä ei vielä ole kannelta, se voidaan hankkia yhteistilauksena syksyllä opetuksen alettua. Kanteleiden hinnat vaihtelevat 135 – 180 € välillä.

Valmentava opetus: soittisryhmä (5–6-vuotiaat)
Soittisryhmässä lapsi saa musiikkileikkikoulutunnin lisäksi soitinopetusta 2-3 oppilaan pienryhmässä 30-45 min/vko yhden vuoden ajan. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain (esim. piano, viulu, alttoviulu, sello, kitara, harmonikka, trumpetti, huilu). Pienryhmätunnilla lapsi oppii soittamisen alkeita ja työskentelytapoja sekä saa vahvistusta tulevalle soitinvalinnalleen. Soittisryhmien järjestämisestä päätetään lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Tietoa niistä saa omalta muskariopettajalta. Valmentavaan opetukseen ei ole pääsykoetta.

Valmentavan opetuksen tavoitteena on

  • Tarjota lapselle mahdollisuus tutustua soittimiin ja testata niiden soveltuvuutta itselleen
  • Tarjota musiikista kiinnostuneille lapsille mahdollisuus kokeilla soittoharrastusta ennen sitoutumista varsinaisiin soitinopintoihin ja kehittää soitinopinnoissa tarvittavia valmiuksia

 

Musiikkipajatoiminta
Kouluikäiset (peruskoulun 1–2 luokkien) oppilaat voivat jatkaa opiskelua musiikkipajassa, joissa syvennetään jo aiemmin omaksuttuja tietoja ja taitoja monipuolisin työtavoin ja soittimin (esim. rummut, Orff-soittimet, kantele). Musiikkipajaan voi tulla myös oppilaaksi, vaikka ei ole ollut aikaisemmin muskarissa. Pajassa tutustutaan eri instrumentteihin, perehdytään musiikin teorian alkeisiin ja saadaan valmennusta mahdollisiin soitinopintoihin. Musiikkipajatoiminnan muoto ja sisällön painotus voivat vaihdella vuosittain ja paikkakunnittain, ja siihen voivat osallistua myös ne oppilaat, jotka ovat jo aloittaneet jonkin instrumentin opiskelun.


Lisätietoja opetuksesta: muskariopettajat@kuopionkonservatorio.fi

Lisätietoa hakemisesta: www.kuopionkonservatorio.fi/hakeminen

Pikalinkit

Hakeminen ja opinnot

 

Yhteystiedot

Ilmoitustaulu