Strategia

Missio

Kuopion konservatorion laaja-alainen pedagoginen ja taiteellinen toiminta ylläpitää ja edistää kulttuuria ja luo hyvän elämän edellytyksiä Pohjois-Savon alueella

Visio

Kuopion konservatorio on musiikki- ja tanssikasvatuksen arvostettu valtakunnallinen osaaja ja kehittäjä. Oppilaitos antaa oppilailleen parhaat mahdolliset edellytykset hyvän musiikki- ja tanssisuhteen syntymiselle.Oppimisympäristössä kukoistavat elävä musiikki ja tanssi, luovuus, yhteisöllisyys ja keskinäinen kunnioitus. Konservatoriossa kaikki voivat oppia, kasvaa ja kehittyä turvallisessa, kannustavassa ilmapiirissä omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti.

Tunnuslause

”Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi,
tohtii ja tahtoo toteuttaa niin perinpohjaisesti kuin
suinkin kaikkia oman olentonsa syvyyksissä piileviä
mahdollisuuksia.” (Eino Leino 1915)

 Arvot

 • musiikki ja tanssi erottamattomana osana inhimillistä olemassaoloa ja kasvua
 • luovuus ja oppimisen ilo
 • turvallisuus
 • avoimuus
 • sitoutuminen

Toiminta-ajatus

Kuopion konservatorio on taideoppilaitos, joka toimii Pohjois-Savon alueella. Oppilaitoksen tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta sekä musiikkialan ammatillista koulutusta. Opetus- ja koulutustehtävään niveltyy myös aktiivinen konsertti- ja esiintymistoiminta.
Kuopion konservatorio ylläpitää ja kehittää omalta osaltaan koulutuksellisia rakenteita, jotka mahdollistavat musiikin ja tanssin opiskelun varhaislapsuudesta korkeimpiin ammattitutkintoihin saakka. Kuopion konservatorio tunnetaan sekä omalla alueellaan että valtakunnallisesti korkeatasoisesta musiikki- ja tanssikasvatuksen osaamisesta, monipuolisuudesta ja laajasta yhteistyöverkostosta. Oppilaitoksen juuret ovat kiinni suomalaisen musiikkikasvatuksen vahvassa perinteessä, mutta se elää ja kehittyy nykyhetkessä.
Kuopion konservatorio on Kuopion ja koko Itä-Suomen kulttuurielämän tärkeä toimija, arvostettu työnantaja ja oppilaitos, jossa on ilo työskennellä ja opiskella.

Tavoiteltava tulevaisuus 2018

 • Kuopion konservatorio toimii kahdella eri koulutusasteella
 • Toiminta on laajaa, monimuotoista ja alueellista
 • Kuopion konservatorio on vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka ja tärkeä alueellinen kulttuurivaikuttaja
 • Kuopio tunnetaan musiikki- ja tanssikasvatuskaupunkina, jossa on vahva orkesteritoiminta
 • Kuopiolainen musiikin ja tanssin koulutusjatkumo on säilynyt, koulutusasteiden välinen yhteistyö jatkuu
 • Kuopion konservatorio kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja on mukana musiikkikoulutuksen valtakunnallisessa kehittämistyössä
 • Konservatorio tekee yhteistyötä kaikkien kuopiolaisten musiikin painotusopetusta antavien koulujen kanssa. Kaupungissa on vähintään yksi musiikkipainotteinen peruskoulu, jossa musiikinopetus järjestetään tiiviissä yhteistyössä konservatorion kanssa.
 • Kuopion konservatorion musiikkiopistojen toimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
 • Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatusta järjestetään yhteistyössä päiväkotien kanssa
 • Avoin konservatorio tarjoaa monipuolisia musiikin ja tanssin harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia eri ikäryhmille ja tekee aktiivisesti yhteisötyötä
 • Kuopion konservatorio on valtakunnallinen edelläkävijä musiikkioppilaitosten yhteiskunnallisen tehtävän laajentamisessa ja kehittämisessä ja on toiminta-alueellaan merkittävä kulttuurihyvinvoinnin tuottaja ja kehittäjä
 • Kuopion konservatoriolla on aktiivista hanketoimintaa ja siihen liittyvää tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Kuopion konservatoriolla on aktiivista kansainvälistä toimintaa

 Kriittiset menestystekijät

 • Oppijat ja oppiminen
 • Näkyvyys
 • Henkilökunta
 • Organisaatio ja johtaminen
 • Talous, tilat ja tukipalvelut
 • Verkostot, yhteistyö ja hankkeet