Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanke 1.9.2017–31.3.2019

Click here for version in English

Ajankohtaista

Welcome Diversity! 

The Final Seminar in Kuopio on 7th-9th February 2019

Loppuseminaari keräsi noin 80 osallistujaa 12 eri maasta, isäntämaa Suomen lisäksi Etelä-Koreasta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta, Liettuasta, Meksikosta, Palestiinasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta ja Virosta.

Yksi seminaarin päätarkoituksista oli tutkijoiden, taidepedagogien, eri koulutusasteiden opettajien, opiskelijoiden, taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja taideorganisaatioiden edustajien kansainvälinen verkostoituminen. Käytäntö ja teoria kohtasivat.

Seminaarissa nousi vahvasti esille inklusiivisen taidepedagogiikan mahdollisuudet lasten ja nuorten identiteetin vahvistajana, syrjäytymisen estäjinä, yhteiskuntaan integroitumisen mahdollistajana ja eri kulttuurien sekä väestöryhmien välisenä sillanrakentajana.

Lukuisat kansainväliset sopimukset, lait ja kannanotot velvoittavat edistämään inkluusiota, mutta se ei toteudu, ellei pidetä huolta tekijöiden ja toteuttajien riittävyydestä. Monikulttuurisuuden lisääntyessä tarvitaan monimuotoisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä mutta myös kulttuurista osaamista. Kaikki tämä on haaste opettajankoulutuksille. Täydennyskoulutuksen tarve todettiin erittäin suureksi.

Seminaarissa todettiin, kuinka monikulttuuriset oppilaitokset avaavat mainion mahdollisuuden oppia kulttuurien tuntemusta jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Kulttuurien kohtaaminen ja niiden välinen vuoropuhelu haastaa aina olemassa olevan tradition. Se voi olla joko uudistumisen uhka tai mahdollisuus.

Suomalainen taiteen perusopetus – etenkin musiikkioppilaitosjärjestelmä – herätti laajaa kiinnostusta. Varhaisiän musiikkikasvatusmalli monipuolisine opetusmenetelmineen nähtiin yhdeksi kiinnostavaksi mahdollisuudeksi edistettäessä inklusiivisuutta.

Taideharrastusten saavutettavuudesta käytiin kriittistä keskustelua. Taiteiden harrastaminen ja taideopetukseen pääseminen tulee olla riippumaton varallisuudesta. Tämä edellyttää jatkuvaa yhteistyötä mm. valtion hallinnon, taideoppilaitosten, koulujen, päivähoidon, seurakuntien, taidelaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.   Verkostoituminen, käytännön ja teorian kohtaaminen seminaarissa synnyttivät lukuisia yhteistyö-, tutkimus- ja hankeideoita. Esille nousivat myös viestinnän ja tiedottamisen merkityksellisyys osana inkluusion jatkuvaa prosessia.

Inklusiivisen taidepedagogiikan ydin on ihmisyyden jakamisessa, yhteisessä laulussa, naurussa ja itkussa, mitä saatiin kokea seminaarin lämpimässä ilmapiirissä.

Hankkeen loppuseminaari Kuopiossa 7.–9.2.2019

Click here for information in English concerning the Final Seminar in Kuopio 7.–9.2.2019

Kuopion konservatorion hallinnoiman Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hankkeen kansainvälistä loppuseminaaria vietetään Kuopiossa 7.–9.2.2019. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja suunnataan katsetta tulevaan.

Tutustu seminaarin ohjelmaan tästä!

Tietoa hankkeesta

Kuopion konservatorio hallinnoi Inclusive Pedagogy in Arts – Europe -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää inklusiivista taidekasvatusta Suomessa ja Euroopassa. Hanke käynnistyi syyskuun 2017 alussa ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Hankekumppaneina Kuopion konservatoriolla on sekä musiikkioppilaitoksia että korkeakouluja. Mukana ovat musiikkikoulut Saksan Vechtasta ja Liettuan Siauliaista, yliopistot Vechtasta, Siauliaista ja Wienistä sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö Kuopiosta.

IPA-E -hankkeen pääpaino on erityisesti musiikin ja tanssin alalla, muita taiteenaloja kuitenkaan unohtamatta. Tutustumalla toistemme toimintaan ja opetussuunnitelmiin voimme kerätä hyviä käytänteitä ja syventää jokainen omaa osaamistamme. Hankkeen avainsanoja ovat inkluusio, osallisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivinen näkökulma ja asenne. Hankkeen myötä voidaan edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta saada tavoitteellista taidekasvatusta niin Suomessa kuin Euroopassa. Uskomme siihen, että inklusiivisen taidekasvatuksen myötä on mahdollista edistää inkluusiota myös yhteiskunnallisella tasolla.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

Hankehenkilökunta

Projektipäällikkö Esko Kauppinen, Kuopion konservatorion rehtori, esko.kauppinen@kuopionkonservatorio.fi, 044 7279 213

Projektikoordinaattori Annukka Knuuttila, annukka.knuuttila@kuopionkonservatorio.fi, puh. 050 4634 848

Projektikoordinaattori Elina Vetoniemi, elina.vetoniemi@kuopionkonservatorio.fi, puh. 045 1393 918

Projektitiedottaja Anu Piispanen, anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, puh. 044 7279 216