Musiikin perusteiden opiskelu Kuopion konservatoriossa

 

Musiikin perus- ja syventäviin opintoihin kuuluu sekä kaikille yhteisiä että vapaasti valittavia/valinnaisia musiikin perusteiden kursseja.

Musiikin perusteiden opetus on opetussuunnitelmaan kuuluvaa opetusta, johon kaikki oppilaat osallistuvat. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Opetusta annetaan myös eri toteuttamistavoilla: instrumenttikohtaisina ryhminä, yhteistyönä orkestereiden tai tanssinopiskelijoiden kanssa, musiikkiluokkakouluissa ja sekaryhmissä. Ryhmäopetuksessa yhteissoittoon pääsevät osallistumaan myös ne oppilaat, joiden oma instrumentti ei ole tyypillisesti orkesterisoitin (esim. piano). Opetuksessa voidaan käyttää laatta- ja rytmisoittimia sekä oppilaiden omia soittimia. Keskeistä on musiikin ilmiöihin tutustuminen tekemisen kautta.

Perustasolla kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 1, 2a, 2b, 3A ja 4A. Syventävällä tasolla kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 5A ja 6A (tai 6T). Opetus etenee tasolta toiselle ja siksi säännöllinen osallistuminen tuottaa parhaat oppimistulokset ja ylläpitää motivaatiota.

Musiikin perusteiden opiskelu on mahdollista aloittaa jo ennen kaikille yhteisiä opintoja Musiikin avaimet -kurssilla (7-9 v.). Syventävällä tasolla on myös tarjolla useita vuosittain vaihtelevia valinnaisia kursseja.

On toivottavaa, että oppilaan poissaolosta ilmoitetaan opettajalle etukäteen tekstiviestillä, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Puhelimeen opettajat eivät voi vastata kesken oppituntien. Oppitunnit sijoittuvat tyypillisesti iltapäivästä iltaan.

Opettajat käyttävät Wilmaa ryhmäviestinnässä. Siksi on tärkeää, että jokaisella oppilaalla on Kuopion konservatorion Wilmassa huoltajien ajantasaiset yhteystiedot.

Pitkäaikaisiin opettajan poissaoloihin pyritään hankkimaan sijainen. Lyhyisiin poissaoloihin sijaisen saaminen ei usein ole mahdollista. Opettajan poissaolosta ilmoitetaan oppilaiden koteihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarkoituksenmukaista kanavaa käyttäen. Opettajan ei tarvitse korvata lyhytaikaisen sairauden vuoksi pitämättä jäänyttä oppituntia.

Oppitunneilla tarvitaan oppilaan käsialaan sopiva nuottivihko sekä kirjoitusvälineet. Opettaja ilmoittaa ryhmäkohtaisesti lukuvuoden alussa mahdollisesti yhteistilauksena hankittavista vihkoista tai oppikirjoista. Musiikkitaito 2b:stä lähtien tunneilla käytetään joskus myös tietotekniikkaa (iPad, nuotinkirjoitusohjelma PC:llä). Opettaja ilmoittaa, mikäli kuulokkeet tai oma soitin tarvitaan tunneille mukaan.

Musiikkitaitoryhmät Kuopion musiikkikeskuksella 2020-2021

 

Musiikin perusopinnot

Musiikin avaimet

Vapaasti valittava kurssi 7-9 -vuotiaille. Kurssin sisältö: perussykkeen harjoittaminen ja keskeisiä aika-arvoja, nuottien nimiä omalla soittimella, laulaminen ja soittaminen

Musiikkitaito 1

Kaikille yhteinen alkutason kurssi 9-10 v. alkaen. Kurssin sisältö: perussyke ja keskeiset aika-arvot, tasa- ja kolmijakoisuus, nuottien nimiä, yksiääniset laulut, korvakuulolta soittaminen, duuriin ja molliin tutustuminen, asteikon käsite, keskeisiin tempoa ja dynamiikkaa kuvaaviin termeihin tutustuminen

Musiikkitaito 1 T

Tanssi- ja musiikkioppilaiden yhteinen alkutason kurssi. Kesto yksi lukukausi. Kurssin sisältö: Tanssin ja yhteismusisoinnin keinoin opetellaan harjoittamaan perussykettä, tasa- ja kolmijakoisuutta, tutustutaan keskeisiin nuottien aika-arvoihin sekä tempoa ja dynamiikkaa kuvaaviin termeihin

Musiikkitaito 2a

Opintokokonaisuus: Keskitaso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 1. Soittaen ja laulaen tutustutaan aika-arvoihin ja nuottiavaimiin, intervalleihin, sointuasteisiin I ja V. Tutustutaan muutamiin sävellajeihin sekä duuri- ja molliasteikkoihin, tutustutaan klassismin tyylikauteen ja yhteen wieniläisklassiseen säveltäjään.

Musiikkitaito 2b

Opintokokonaisuus: Keskitaso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2a. Kurssin sisältö: nuottien nimet g- ja f-avaimella, moniäänisiä lauluja, I-IV-V-harmoniaan tutustuminen, reaalisointumerkkeihin tutustuminen, sävellajit kahteen-neljään etumerkkiin, duuri- ja mollikolmisoinnut, orkesterisoittimiin tutustuminen, tutustutaan barokin tyylikauteen ja johonkin barokkisäveltäjään, tutustuminen jonkin notaatio-ohjelman käyttöön

Musiikkitaito 3A

Opintokokonaisuus: Jatkotaso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2b. Sisältö: nuottien nimet oktaavialoineen, I-IV-V -soinnuilla soinnuttaminen, sointuasteet, kolmisointujen käännökset reaalisointumerkein, sointujen laadut duuri, molli, vähennetty ja ylinouseva, sävellajit vähintään neljään etumerkkiin, nuotinnusohjelmaa käyttäen pienimuotoisten sovitusten tai sävellysten tekeminen

Musiikkitaito 4A

Opintokokonaisuus: Jatkotaso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3A tai 2b. Kurssit voi opiskella myös järjestyksessä 4A -> 3A. Kurssin sisältö: Yleinen musiikkitieto. Laajennetaan tietoutta barokista ja klassismista sekä tutustutaan romantiikan tyylikauden keskeisimpiin säveltäjiin ja teoksiin, konserttikäynnit

Syventävät opinnot

Musiikkitaito 5A

Syventävä taso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3A ja 4A. Kurssin kesto ½ vuotta, 90 min. per vko. Sisältö: Tutustutaan äänenkuljetuksen perusteisiin sekä analysoiden että tuottaen ja harmonian soittamiseen sointuasteilla I IV ja V7. Harjoitellaan hyödyntämään teoria- ja harmoniataitoja pienissä sovitustehtävissä.

Musiikkitaito 5B

Syventävä taso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5A. Valinnainen syventävä musiikkitaitokurssi, jonka sisältö liittyy musiikin säveltämiseen, sovittamiseen tai teoriaan ja säveltapailuun. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ryhmän harrastuneisuuden mukaan ja ilmoitetaan erikseen. Kurssin kesto ½ vuotta, 90 min. per vko. Kurssi soveltuu erityisesti musiikin ammattiopintoihin suuntaaville.

Musiikkitaito 6A

Syventävä taso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5A tai 4A. Kurssin kesto ½ vuotta, 90 min. per vko. Kurssit voi suorittaa myös järjestyksessä 6A -> 5A. Sisältö: Tutustutaan keskiajan ja renessanssin musiikkiin ja laajennetaan tietoutta barokista, klassismista ja romantiikasta. Uudemmista tyyleistä tutustutaan impressionismiin, ekspressionismiin ja uusklassismiin. Konserttikäynnit.

Musiikkitaito 6B

Syventävä taso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 6A. Valinnainen syventävä musiikkitaitokurssi, jonka sisältö liittyy yleiseen musiikkitietoon, musiikin historiaan ja tyylikausiin. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ryhmän harrastuneisuuden mukaan ja ilmoitetaan erikseen. Kurssin kesto ½ vuotta, 90 min. per vko.

Musiikkitaito 6T

Syventävä taso. Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 4A. Kurssin kesto ½ vuotta, 90 min. per vko. Tutustutaan musiikin ja tanssin historiaan. Aikakaudet: keskiaika, renessanssi, barokki, klassismi, romantiikka, impressionismi, uudemmat tyylit. Konsertti-/balettikäynti.