Rytmimusiikin opinnot

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnot tarjoavat lapsille ja nuorille musisoimisen iloa ja mahdollisuuden kehittää monipuolisesti ja yksilöllisesti musiikillista osaamistaan. Opinnot voi aloittaa aivan alusta tai jatkaa jo aiemmin aloitettua harrastusta. Perusopinnoissa tavoitteena on herättää oppilaissa rakkaus ja omakohtainen suhde musiikkiin ja rohkaista heitä ilmaisemaan itseään musisoimalla. Opetus tukee luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen.

Musiikin perusopinnot on tarkoitettu pääasiallisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisia voidaan ottaa oppilaaksi.  Musiikin perusopinnot koostuvat instrumenttiopetuksesta ja ryhmätunneista, eli oppilas sitoutuu harrastuksen aloittaessaan osallistumaan solistisen opetuksen lisäksi viikoittaiseen ryhmäopetukseen. Ryhmämusisointi on olennainen osa rytmimusiikin harrastamista. Kaikille oppilaille pyritään opintojen alusta lähtien järjestämään sopiva ryhmä, jonka kanssa harjoitellaan ohjelmistoa. Samalla opitaan musiikin perusteita, kuten nuotinlukua, musiikin kuuntelua ja hahmottamista sekä musiikinteoriaa. Esiintyminen yksin ja yhdessä sekä esiintymisen harjoitteleminen ovat myös tärkeä osa musiikinopiskelua.

Rytmimusiikin opinnot voi aloittaa valmentavassa opetuksessa tai hakea suoraan perusopetukseen. Opetus etenee joustavasti tasolta toiselle. Oppilaat valitaan musiikin perusopintoihin oppilasvalinnan kautta. Oppilas valitsee itselleen sopivan soittimen rytmimusiikin soittimista, joiden valikoima vaihtelee opetuspaikkakunnan mukaan. Kuopiossa oppilailla on valittavanaan sähkökitara, basso, rummut, piano / kosketinsoittimet, puhaltimet ja laulu. Juankosken, Lapinlahden, Nilsiän ja Siilinjärven toimipisteiden soitinvalikoimaan voi tutustua toimipisteiden sivuilla.

 

 

Musiikin syventävät opinnot

Musiikin syventävät opinnot tarjoavat nuorille mahdollisuuden vahvistaa ja laajentaa perusopinnoissa oppimiaan taitoja ja tietoja. Oppilaat pääsevät syventämään musiikillista ilmaisuaan, hahmotuskykyään ja suhdettaan musiikkiin. Heidän musisointi-, esiintymis- ja yhteistyötaitonsa kehittyvät ja heitä tuetaan omien yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa omalle oppimiselleen.

Oppilas voi valita syventävien opintojensa painotuksen oman mielenkiintonsa ja päämääränsä mukaan. Opinnoissa voi syventyä esimerkiksi instrumenttiopintoihin, bändisoittoon tai oman musiikin tekemiseen. Opinnot antavat myös valmiuksia oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

Rytmimusiikin syventävien opintojen opetusta on Kuopiossa, Juankoskella, Lapinlahdella, Nilsiässä ja Siilinjärvellä. Syventävien opintojen valinnaiset opintojaksot vaihtelevat opetuspaikkakunnan mukaan.